`` Privacy | Airsensor Privacy | Airsensor

Privacy

Airsensor respecteert uw privacy. We verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Airsensor is een handelsnaam van Klimaat Beheer BV (KvK  09164629) statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende te (6832 EW) Arnhem aan de Eimerssingel-West 39, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Airsensor.

 

Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

 

Dit zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Hiermee worden alle gegevens bedoeld die direct dan wel indirect iets (kunnen) zeggen over u als individu.

Dit zijn bijvoorbeeld gegevens als uw: telefoonnummer, IP-adres, e-mail, naam en adres.

 

Wat bedoelen wij met ‘verwerken’?

 

Dit betreffen alle mogelijke handelingen die met betrekking tot persoonsgegevens kunnen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het: bewaren, verzamelen, inzien, verzenden of vernietigen van uw gegevens.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens hoofdzakelijk voor het realiseren, exploiteren en het beheer van metingen van het binnenklimaat op uw adres.
Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens:

– om u te informeren over het resultaat van de metingen en om u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen;
– om een contract af te sluiten;
– voor de (potentiële) dienstverlening (door derden);
– voor het sturen van direct marketing mailings.

Airsensor kan bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden inschakelen. Denk hierbij aan externe marketingbureaus, onze samenwerkingspartners, en door ons ingeschakelde adviseurs.

Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, sluit Airsensor verwerkingsovereenkomsten af, waarin technische en organisatorische maatregelen zijn opgenomen om o.a. te verzekeren dat uw gegevens goed beveiligd zijn en niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

 

Recht van verzet

 

Indien u het niet op prijs stelt dat wij informatie over ontwikkelingen omtrent het binnenklimaat en/of onze diensten sturen, dan kunt u ons een e-mail sturen via office@airsensor.nl onder vermelding van: ‘Recht van verzet’.

 

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

 

Airsensor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de realisering van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, maar persoonsgegevens worden niet langer dan 7 jaar, na afloop van uw contract, bewaard.

 

Beveiliging

 

Airsensor heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerkingen. Denk hierbij aan een informatiebeveiligingsbeleid, spamfilters, virusscanners, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar (persoons)gegevens zijn opgeslagen.

 

Uw Privacyrechten

 

U hebt het recht om:

– inzage te krijgen in welke persoonsgegevens we van u verwerken;

– in sommige gevallen uw persoonsgegevens te laten verwijderen;

– onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen;

– in sommige gevallen het verwerken van persoonsgegevens te blokkeren of te beperken;

– uw persoonsgegevens over te laten dragen.

 

Hoe maak ik gebruik van bovenstaande rechten?

 

Stuur je verzoek naar: privacy@airsensor.nl. Voordat we uw verzoek in behandeling kunnen nemen, moeten we allereerst controleren of u bent wie u zegt dat u bent. Zo voorkomen wij dat kwaadwillende misbruik (kunnen) maken van uw gegevens.

Het verzoek dient daarom minimaal de volgende gegevens te bevatten:

– uw volledige naam

– postcode + huisnummer

Wij reageren binnen één maand na ontvangst van een verzoek. Als dit ons niet lukt, zullen wij u dit binnen de maand laten weten. Wij kunnen de termijn, tot het nemen van een beslissing, dan verlengen tot maximaal drie maanden.